Skip Navigation Links.
 
מחקרים ופרויקטים חברתיים
2010122310276avi1.jpg
 • מחקרים בנושאי רווחה ושיקום: מוגבלים, קשישים, נוער, מגזר ערבי, חרדים, ועוד
 • מחקרים בנושאי אלימות זוגית, אלימות משפחתית, אלימות בבתי ספר
 • ריכוז פרוקיטים ממלכתיים בתחומי הרווחה והשיקום.
 • עיבודי נתונים סטטיסטיים, כולל ניתוחים רב-משתניים אלמטריים (כגון SSA ו-POSAC) לפי גישת השטחות (Facet Theory).
 
בטיחות ובריאות בתעסוקה
 • הקמה וליווי של מערכות לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה (ת"י 18001)
 • מבדקי בטיחות ובריאות בתעסוקה (OSH Audits) והערכת רמת היעילות של מערך ניהול הבטיחות בארגונים ובחברות בניה
 • פיתוח והטמעה של שיטות לניתוח והערכת סיכונים (כגון JSA)
 • חקירת גורמי שורש של תאונות עבודה, עלויות תאונה, והפקת לקחים
 • מודעות הנהלות, תרבות הבטיחות ואקלים הבטיחות בארגון – כולל סקרי עמדות
 • חוות דעת בבתי משפט.
 
יעוץ ברמה הממלכתית
 • מדיניות ואסטרטגיות ממלכתיות בתחומי הבטיחות והבריאות בתעסוקה.
 • תרומה לכתיבת תקנים במתכון התקנים הישראלי: תקן ניהול ידע, ניהול חדשנות, ניהול פרוקיטים, ניהול בטיחות בתעבורה, ניהול בטיחות באירועים המוניים, לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה, קווים מנחים ליישום תקני ניהול
 • מדיניות ואסטרטגיות ממלכתיות בתחומי שיקום אנשים עם נכויות.
 
ספרי בטיחות וניהול בטיחות מאת ד"ר אבי גריפל:
201136125127book_cover_nihul.jpg

1."ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה"
2."בטיחות ובריאות בעבודה: חובות המעביד והעובד"

להזמנת הספרים